Privaatsustingimused

Isikuandmete töötlemise tingimused

uuendatud 22.02.2021

Kasutades MTÜ Uusvada Kultuuriküla, käesoleva veebilehe SKUKT (MTÜ Uusvada Kultuuriküla hallatav interneti oksjonikeskkond skukt.uusvada.ee) teenuseid, annab andmesubjekt (edaspidi Klient), kelle isikuandmeid töödeldakse, nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks järgnevalt toodud tingimustel. Isikuandmete töötlemine on vajalik SKUKT teenuste toimimiseks, ilma selleta ei ole SKUKT poolt pakutavate teenuste kasutamine võimalik. Tingimused on viidud kooskõlla Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määrusega, millega saab tutvuda http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET

Isikuandmete vastutav töötleja on MTÜ Uusvada Kultuuriküla, registrikood 80375346, aadress Teelahkme, Uusvada küla Setomaa vald Võrumaa 65349 ,
e-post  kultuurikyla@uusvada.ee (edaspidi Töötleja).

Töötleja võib volitada Kliendi isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi (edaspidi Volitatud töötleja) tingimusel, et sellise Volitatud töötlejaga on Töötleja sõlminud lepingu, mille kohaselt on Volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse seadusest tulenevate Volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmine. Ajakohase nimekirja kõigi Volitatud töötlejate nimede, aadresside ja muude kontaktandmetega teeb Töötleja Kliendile kättesaadavaks Kliendi taotluse alusel.

Käesoleva nõusoleku andmise hetkel on Volitatud töötlejaks:

Kliendi õigused

Kliendil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, sh

– Õigus saada arusaadavat ja selget teavet oma andmete osas, st taotleda juurdepääsu isikuandmetele, taotleda andmete parandamist või kustutamist, töötlemise piiramist;
– Õigus andmeid üle kanda  (EL Andmekaitse üldmääruse art 20 http://www.aki.ee/et/andmekaitse-reform/mida-tahendab-andmete-ulekandmise-oigus), mis samas ei tohi kahjustada teiste andmesubjektide õigusi ja vabadusi
– Õigus võtta tagasi algne nõusolek isikuandmete töötlemise osas;
– Õigus pöörduda kaitseks järelvalveasutuse poole;

Kliendil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Muuhulgas on Kliendil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele tarbijaharjumuste uurimise või otseturustuse korraldamise eesmärgil. Samuti on Kliendil õigus nõuda õigusvastase isikuandmete töötlemisega tekitatud kahju hüvitamist.

Lisaks eelmises punktis nimetatud õigustele on Kliendil õigus kõikides enda isikuandmeid puudutavates küsimustes pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee.

Isikuandmete töötlemise osas pöörduge Seto Infoseltsi poole aadressil kultuurikyla@uusvada.ee

Töötleja võib töödelda (muuhulgas koguda, salvestada, edastada) järgmisi Kliendi isikuandmeid (sõltuvalt teenuse laadist ja Teie poolt edastatud andmetest võidakse töödelda ainult osa neist):

 • nimi;
 • kontaktandmed;
 • Kliendi (ja võimalike seotud pea- või lisakasutajate) poolt ostetud tooted, pakutud hinnad;
 • Kliendi elukoha- või postiaadress;
 • Kliendi elektronpostiaadress;
 • Kliendi mobiiltelefoni number;
 • Kliendi kasutajatunnus ja salasõna;
 • Kliendi teenuse kasutamise ajalugu;
 • Sisu, mida Klient teenuse kaudu avaldab.

Töötleja ei edasta Kliendi puudutavaid isikuandmeid ühelegi käesolevas nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest.

Töötleja töötleb Kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • et teenust arendada ja tegeleda teenuses ette tulevate probleemidega ning et muuta teenuse sisu paremaks;
 • et toimetada Klientidele tellitud kaup.

Töötleja võib edastada Kliendi isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

 • Töötleja äripartnerid: vt volitatud töötlejate loetelu

MTÜ Uusvada Kultuuriküla andmekaitsepoliitika

Uusvada Kultuuriküla andmekaitsepoliitika määratleb kindlaks, kuidas Uusvada Kultuuriküla tegevuse käigus tagatakse isikuandmete töötlemine isikuandmete kaitse üldmääruse ja muu isikuandmete kaitset puudutava seadusandlusest tulenevalt.
Isikuandmeid töödeldakse Uusvada Kultuuriküla tegevuses lõimitud ja vaikimisi andmekaitse põhimõtte kohaselt.

Töötlemise seaduslikkus, mõõdukus ja läbipaistvus

Isikuandmete töötlemine toimub vastutava töötleja seadusjärgse kohustuse või avaliku huvi puudutava ülesande täitmiseks, andmesubjekti elutähtsa huvi kaitsmiseks või andmetöötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi teostamiseks.
Isikuandmeid kogutakse kindlal ja seaduslikul otstarbel. Andmesubjektidelt ja muudest võimalikest allikatest kogutud andmeid kasutatakse vaid töötlemise eesmärgi saavutamiseks. Isikuandmete töötlemise eesmärgid on kindlaks määratud enne andmete kogumist ja töötlemise alustamist.

Andmete säilitamise tähtajad

Uusvada Kultuuriküla ei säilita isikuandmeid kauem, kui seda eeldab andmete töötlemise eesmärk v.a. kui andmetöötlejat või teda puudutavast muust seadusandlusest ei tulene teisiti. Andmekogudes olevate andmete säilitamise tähtaja möödumisel andmed kustutatakse või anonümiseeritakse.

SKUKT veebileht – kasutaja ostuandmeid säilitatakse kuni 2 aastat (jooksev + 1).

Konto-tagasiside – kultuurikyla@uusvada.ee andmete säilitamise ajavahemik on 1 aasta.

Andmesubjekti teabetaotlus – andmeid säilitatakse taotluse saabumisest ja vastuse saatmisest 6 kuud.

Kliendi kaebused või nõuded – andmeid säilitatakse kuni kaebuse või nõude rahuldamisest või õigusvaidluse lõppemisest 3 aastat.

Andmesubjekti õigused

Uusvada Kultuuriküla tagab andmekaitse üldmäärusest tulenevad andmesubjekti õigused:

 • saada andmetöötlejalt infot töötlemise kohta, kui kogutakse andmesubjekti isikuandmeid isikult endalt või muust allikast;
  • saada juurdepääs endaga seotud andmetele;
  • parandada isikuandmeid;
  • piirata isikuandmete töötlemist;
  • kustutada isikuandmeid (”õiguse olla unustatud”);
  • kanda üle või lasta üle kanda oma andmeid ühest süsteemist teise maksiloetaval kujul;
  • esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise, üksiku automaatotsuse tegemise või profileerimise kohta;
  • saada teade oma isikuandmetega seotud rikkumisest.

Veebilehe privaatsuspoliitika

Uusvada Kultuuriküla SKUKT (skukt.uusvada.ee) veebileht kasutab küpsiseid. Küpsis on veebilehe külastuskorra identifikaator (tekstifail), milles salvestatakse kasutaja veebilehe eelistused, et pakkuda kliendile teenuse paremat toimimist.
Külastades lehekülge nõustud küpsiste kasutamistingimustega.